ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Solid Designs BV Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offerte en overeenkomst
2.1. De door Solid Designs BV gemaakte offertes zijn geldig volgens vermelding op offerte, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Solid Designs BV is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Betaling van de voorschotfactuur staat gelijk met het aanvaarden van de offerte.

3. Gebruikersvoorwaarden
3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,...De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solid Designs BV niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Illegale activiteiten - Het Solid Designs BV netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Als Solid Designs BV dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. Auteursrechterlijk beschermd materiaal - Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,... zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Solid Designs BV, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen.

X-rated content - Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Solid Designs BV. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Spam – het verzenden van massa e-mail via een Solid Designs BV server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een Solid Designs BV server is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op Solid Designs BV servers. Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten. Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Solid Designs BV als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:
- Gebruik te maken van de Solid Designs BV servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.
- Denial-of-service attacks te lanceren op Solid Designs BV servers of gebruik te maken van Solid Designs BV servers voor het lanceren van DOS attacks op andere servers.
- Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, ...

Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging.

Klachten en overtredingen
- Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Solid Designs BV zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:
- De dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten
- De dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen
- Additionele kosten en boetes aanrekenen - De betreffende inhoud verwijderen
- Alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

3.2. Specifieke diensten
- Hosting/e-mail/ beveiliging:
Voor de hierna vermelde diensten garandeert Solid Designs BV een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van Solid Designs BV vallen. Domeinregistratie - De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Solid Designs BV biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (te raadplegen op de website www.dns.be).
Solid Designs BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Solid Designs BV voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een fire-wall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

- Service verlening contracten:
Dit contract omvat grafische & programmatie verwerkingen/aanpassingen voor de aangekochte duurtijd.
• De verrichte verwerkingen/aanpassingen zijn steeds in opdracht van de klant.
• De aangepaste wijzigingen zijn steeds in volle verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
• Verrichte prestaties worden steeds in mindering gebracht van het totaal openstaand krediet.
• Openstaande uren worden niet terug betaald.

3.3. Eigendomsbepaling
De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Broncode en server software is gebruiksrecht en blijft zodoende eigendom van Solid Designs BV. Toegang tot, overnemen of wijzigen van broncode is verboden. De klant heeft steeds het aankoopmogelijkheid van de broncode, prijs in overleg met Solid Designs BV.

3.4 Intellectuele eigendom
Solid Designs BV behoudt zich uitdrukkelijk en exclusief zowel de artistieke als industriële intellectuele eigendomsrechten voor op al hun ontwerpen, modellen, tekeningen, voorontwerpen, broncodes, enz. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Solid Designs BV en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van auteursrechten of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven de rechten bij Solid Designs BV.

3.5 CMS licentie:
Wanneer u kiest voor een website met CMS licentie waarbij u zelf uw website pagina's kan aanpassen, betaald u jaarlijks een vast licentie bedrag om de CMS omgeving te huren. U hoeft dus zelf niet te investeren in een op maat gemaakte CMS licentie, dit deden wij voor u. De CMS omgeving is en blijft eigendom van Solid Designs en is niet overdraagbaar wanneer u een andere partner onder handen neemt. De inhoud van het CMS uiteraard wel. Voor de CMS omgeving maken wij dan ook enkel gebruik van onze eigen infrastructuur/webhosting om zodoende onze copyright te vrijwaren. Deze is ook inbegrepen in uw jaarlijkse CMS licentie.

4. Termijnen en meerwerk
4.1. De door Solid Designs BV opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer Solid Designs BV, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Solid Designs BV het recht om het contract te annuleren door aangetekend schrijven aan de klant met de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. De duur van een hosting en registratie contact is minimum 1 jaar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2. Meerwerk - Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Solid Designs BV. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de klant door Solid Designs BV worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk” , op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan klant in rekening worden gebracht. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk Solid Designs BV kenbaar zijn gemaakt;
c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Solid Designs BV in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Solid Designs BV weinig of geen invloed kan uitoefenen;
d) tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Het inhoudsmateriaal nodig voor de website dient tijdig door de klant te worden aangeleverd, zodat het vooropgestelde leveringstermijn haalbaar is. Bij gebrekkige of gedeeltelijke toelevering van het inhoudmateriaal worden de pagina’s geplaatst onder constructie en wordt de factuur opgemaakt.

5. Betalingsmodaliteiten
5.1. Voorschot - Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 60 % van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Oplevering - In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) on line te plaatsen.
5.2. Prijsherzieningsclausule - Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.
5.3. Termijn van betaling - Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste vijftien dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Solid Designs BV kenbaar gemaakt te worden. Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur. De facturen worden van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, vermeerderd met een verwijlintrest van 5% per maand, en dit vanaf de vervaldag tot aan de datum van betaling bij niet-betaling op deze vervaldag. Bij laattijdige betaling zal er eveneens een schadebeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom met een minimum van 50 euro. Om ontvankelijk te zijn, moeten gebeurlijke betwistingen binnen een termijn van 8 dagen na facturatiedatum en bij aangetekend schrijven bekenbaar gemaakt worden. Eigendomsvoorbehoud / gebruiksrecht - Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt Solid Designs BV het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven Solid Designs BV verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.
5.4. Uitdrukkelijk ontbindend beding - Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Solid Designs BV niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten van het opvolgingsabonnement te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Solid Designs BV, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

6. Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Solid Designs BV verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Deze informatie kan door Solid Designs BV gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Solid Designs BV verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bij registratie van internetdomeinnamen is Solid Designs BV verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van Solid Designs BV voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

7. Overige bepalingen
7.1. Aansprakelijkheid websites: Solid Designs BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Solid Designs BV blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Solid Designs BV voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Solid Designs BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Solid Designs BV ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Solid Designs BV zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS). Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Solid Designs BV is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Solid Designs BV biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Solid Designs BV kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. Solid Designs BV is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Solid Designs BV oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Solid Designs BV de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Solid Designs BV en de eigenaars van deze sites. Website software is onderhevig aan veroudering. Binnen een periode van 3 jaar na lancering website zal Solid Designs BV in staan voor het herstel van bestaande software waarvan veroudering de oorzaak is. Na deze periode zijn deze kosten ten laste van de klant.

Aansprakelijkheid drukwerk: Ontwerpen, opmaken en drukbestanden dienen steeds goedgekeurd te worden voor druk door onze klant. Solid Designs BV is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

7.2. Bewijs - Zowel Solid Designs BV als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

7.3. Klachten - Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Solid Designs BV. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.4. Licenties en externe kosten - Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die Solid Designs BV hierover verstrekt is louter indicatief.

7.5. Bewijs en toepasselijk recht - Het Belgische recht is van toepassing Betwistingen kunnen alleen door de rechtbank van Gent beslecht worden.

7.6 Opzegging. – Indien de klant zijn hosting account of domeinregistratie wenst op te zeggen dan moet dit minstens 60 dagen voor de vervaldatum bekend gemaakt worden via aangetekend schrijven. Betaalde en geregistreerde domeinen zijn niet terugvorderbaar.

7.7 Server uptime. – Voor de server/hosting diensten doet Solid Designs BV beroep op externe gespecialiseerde bedrijven. Door de eigenheid van het internet, de vele connecties die een verbinding moet doorlopen, en de sporadische onderhoudswerkzaamheden kan Solid Designs BV geen 100% uptime garanderen. Zodoende kan Solid Designs BV niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenverlies voortvloeiend uit het niet bereikbaar zijn van de website.

7.8 Verouderde website software. – Aangezien Solid Designs BV de hosting server processor software en hardware up to date houdt is de klant er toe gehouden na een redelijke periode van 4 jaar de website software te laten actualiseren en onderhouden ten einde een goed functioneren van de website te garanderen.

7.9 Dataverlies. – Hoewel Solid Designs BV elke moeite zal doen om de data van de klant te beschermen kan Solid Designs BV nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies van deze data. De klant is zelf verantwoordelijk voor behoud en bescherming van deze data (backups). Solid Designs BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaak door gebruik/misbruik, onbereikbaarheid of verwijderen van services. Solid Designs BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor overmacht zoals stroomonderbrekingen, natuurrampen, onbereikbaarheid in de ruimste zin van het woord.

8.00 Solid Designs BV kan door haar klant in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de fouten of tekortkomingen van anderen.


RAADPLEEG ONZE PRIVACY VERKLARING